Regulamin Sklepu Internetowego


Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a
także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych
ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez: CTA Łukasz Skalski, NIP 7292543371, Regon 100725912 z siedzibą w:
67-200 Głogów, Wioślarska 51.

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań
prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel.: 780174448, e-mail trychoderm.glogow.zamowienia@gmail.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych
obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy
ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach Stron Umowy,

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kosmetyki.glogow.pl

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kosmetyki.glogow.pl

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub
usługi za pośrednictwem Serwisu,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel
administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie,
oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta
podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych
ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej
formy płatności,

Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy,

Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający
złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.

Par. 1 Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.kosmetyki.glogow.pl Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać z e-sklepu dostępnego pod adresem www.kosmetyki.glogow.pl . Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów. Produkty zakupione w sklepie wysyłamy w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich,
zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Par. 4 Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz
pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: trychoderm.glogow.zamowienia@gmail.com Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na
adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym
momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Par. 6 Wymagania techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis
korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „)
stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej
Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to
pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas
określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików
cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w
momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies
własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne,
to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do
prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień
Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat
zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy
przeglądarki internetowej.

Par.7 Regulamin Bonów Upominkowych

I. Postanowienia ogólne

BON UPOMINKOWY WYSTĘPUJE W FORMIE PAPIEROWEJ Z WPISANYM KODEM I DATĄ WAŻNOŚCI KODU ORAZ W FORMIE ELEKTRONICZNEGO KODU DO SPRZEDAŻY I REALIZACJI INTERNETOWEJ W WITRYNIE E-FONANNA.COM.PL NAZYWANY WYMIENNIE RÓWNIEŻ BONEM UPOMINKOWYM.

Definicje:

1. Wydawca – CTA Łukasz Skalski, ul. Wioślarska 51, 67-200 Głogów, NIP 7292543371

2. Nabywca – osoba dokonująca poprzez sklep internetowy zakupu Bonu Upominkowego

3. Użytkownik – każdy posiadacz Bonu Upominkowego.

4. Bon Upominkowy – bon kupowana przez Nabywcę poprzez witrynę kosmetyki.glogow.pl, za pomocą której można opłacić zamówienie.
Bon ma formę:

– papierową (bon fizyczny) z zamieszczonym kodem oraz datą ważności kodu

– elektronicznego kodu (vouchera), który nie stanowi fizycznej karty

Nabywca po dokonaniu zakupu bonu otrzymuje go w obu postaciach.

Kod zamieszczony na wersji papierowej jak i elektronicznej bonu upoważnia do jego realizacji.

5. Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w witrynie kosmetyki.glogow.pl

II. Warunki użytkowania Bonu Upominkowego.

 1. Bon Upominkowy ważny jest bezterminowo.
 2. Bon Upominkowy dostępny jest w pięciu nominałach: 100, 150, 200, 250, 300, 500.
 3. Jeden nabywca może dokonać zakupu więcej niż jednego Bonu Upominkowego.
 4. Płatność za Bon Upominkowy można uiścić od razu (z góry) w momencie zakupu go poprzez sklep internetowy. Można również wybrać inne dostępne metody płatności – płatność z góry zapewni jednak najszybsze dostarczenie Bonu Upominkowego wraz z kodem upoważniającym do zrealizowania bonu.
 5. Po wpłynięciu należności na konto Wydawcy, na skrzynkę mailową Nabywcy przyjdzie kod vouchera. Kod podczas dokonywania zakupu na witrynie kosmetyki.glogow.pl obniży wartość koszyka wynikającą z wybranych produktów.
 6. Wartość koszyka może przewyższać wartość nominału Bonu Upominkowego, wtedy środki z Bonu Upominkowego pokryją wartość zamówienia do wysokości swojego nominału. Brakującą kwotę należy dopłacić przy pomocy dostępnych metod płatności.
 7. Jeśli kwota zamówienia będzie niższa niż wartość Bonu Upominkowego, kod wyzeruje całe zamówienie, jednak zwrot pozostałej kwoty nie jest możliwy.
 8. Kupon możesz zrealizować wyłącznie w ramach jednego zamówienia. Nie można podzielić jego wartości na kilka zamówień.
 9. Kod Bonu Upominkowego można przekazać dowolnej osobie, która będzie mogła dokonać zakupów.
 10. Realizacji Bonu Upominkowego można dokonać wyłącznie internetowo poprzez sklep kosmetyki.glogow.pl
 11. Kod bonu należy przechowywać do momentu jego całkowitej realizacji, gdyż nie ma możliwości odzyskania kodu przez Sprzedawcę w przypadku utraty bądź zagubienia kodu Bonu Upominkowego.
 12. W przypadku zagubienia lub utraty kodu Bonu Upominkowego, Nabywcy i Użytkownikowi bonu nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 13. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Analogicznie produkty zakupione poprzez realizację bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi.
 14. Nie można opłacić kosztów dostawy Bonem Upominkowym.
 15. Nabywca poprzez zakup Bonu Upominkowego od Wydawcy oraz Użytkownik poprzez użycie Bonu Upominkowego oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego treść, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązują się go przestrzegać.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Upominkowym będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje związane z Bonem Upominkowym muszą być składane mailowo. Adres mailowy do przesyłania reklamacji: trychoderm.glogow.zamowienia@gmail.com

3. W przypadku braku możliwości realizacji Bonu Upominkowego wynikającej z winy Wystawcy, Wystawca zobowiązuje się do wydania Towaru wskazanego przez Użytkownika o równowartości Bonu Upominkowego.

IV. Postanowienia końcowe

1. Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Bon upominkowy jest papierową i elektroniczną formą bonu towarowego.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu na stronie internetowej kosmetyki.glogow.pl

Par. 8 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek
zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika
postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić
po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później
niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie
obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego
postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon kom: 780174448
b) email: trychoderm.glogow.zamowienia@gmail.com
c) pisemnie na adres: CTA Łukasz Skalski, Wioślarska 51, 67-200 Głogów.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu umieszczonego w stopce strony.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i
podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody
właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

Rate this page